Сензори за квалитет на амбиентален воздух

Сензори за квалитет на амбиентален воздух

Како последица од неработењето и лимитираноста на државните станици за мерење на квалитет на амбиенталниот воздух , се роди идејата за AIRLY . Станува збор за 10 мерни уреди кои што треба да се инсталираат во неколку градови ширум државата . По еден сензор ќе добијат Тетово , Гостивар , Битола , додека останатите 7 ќе бидат инсталирани во Скопје . Потребната сума вклучува набавка на 10 сензори , нивна инсталација , тековно одржување и калибрации потребни за беспекорна работа на уредите . AIRLY е комплетно изграден и независен систем за мониторинг на кавалитет на амбиентален воздух , развиен во Полска а денес веќе глобално присутен . Стандардот кој што овие сензори го имаат пропишано од страна на повеќе регулаторни тела во државите членки на ЕУ е наречен EN 16450:2017 а се однесува за автоматски уреди кои што мерат ПМ 2,5 , ПМ 10 честички и во склад со EU Air Quality Directive - 2008/50/EC . Германија - https://www.din.de/en/wdc-beuth:din21:261291177 Холандија - https://www.nen.nl/NEN-Shop-2/Standard/NENEN-164502017-en.htm Шведска - https://www.sis.se/api/document/preview/8025544/ Полска - http://sklep.pkn.pl/pn-en-16450-2017-05e.html Британија - https://uk-air.defra.gov.uk/networks/monitoring-methods?view=eu-standards Македонија - http://www.isrm.gov.mk/mk/standard/?national_standard_id=58928

Ризици и предизвици

Ризик се единствено средствата .

24

вложувачи

12.300,00 ден.

собрани од планирани 350.000,00 ден.

Затворен

Независна мрежа од сензори за мерење на квалитет на амбиентален воздух .

Период за вложување 04.12.2018 - 10.04.2019 (127 денови)
Пакети и награди

200,00 ден.

8 вложувачи

е-благодарница

1.000,00 ден.

3 вложувачи

стикери , е-благодарница , покана за промо забава

1.500,00 ден.

0 вложувачи

благодарница за учество во проектот , покана за промо забава

3.000,00 ден.

0 вложувачи

маица , благодарница за поддршка на проектот , покана за промо забава

quote
Проект на Никушевски Тони Скопје
Категорија · Граѓански иницијативи Креиран на · 04.12.2018 Средства · 350.000,00 ден.